Zakonska regulativa i propisi

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14111/18)
  • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)

       Korisni linkovi: