Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Služba za reviziju

Zakonska regulativa i propisi

Zakonska regulativa i propisi

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14111/18)
  • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)

       Korisni linkovi:

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost