O nama

Sjedište: J. Križanića 11, 47 000 Karlovac
Pročelnica: Marina Jarnjević
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 047/666-206

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka:  

Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode, izrađuje izvješća, planove, programe i druge dokumente ili sudjeluje u njihovoj izradi, provodi ili sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, u kojima izdaje odgovarajuća rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja, vodi odgovarajuće registre i obavlja druge poslove navedenih područja;

Obavlja stručne poslove prostornog uređenja te stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije;

Obavlja poslove vezane uz proračun Odjela, praćenja i koordiniranja rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu;

Obavlja poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje odgovarajuće izvatke i potvrde, izrađuje odgovarajuća izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo Županije.

Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele županije

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja.

Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda: U Karlovcu se zaprimaju zahtjevi i izdaju akti za područje općina Draganić, Krnjak, Lasinja i Vojnić; U Dugoj Resi za područje Grada Duga Resa te općina Barilović, Bosiljevo i Generalski Stol i Netretić; U Ogulinu za područje Grada Ogulina te općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko; U Ozlju za područje grada Ozlja te općina Kamanje, Ribnik i Žakanje; U Slunju za područje Grada Slunja te općina Cetingrad i Rakovica.