Vijesti     -     Kontakti

Dokumenti

Strateški i planski dokumenti

Strateški i planski dokumenti

1. Razvojna strategija Karlovačke županije 2020+,
2. Studija prometnog razvoja Karlovačke županije,
3. Analiza stanja i strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine,
4. Strategija razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. – 2024.,
5. Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. godine.
6. Strategija Karlovačka županija – Pametna županija,
7. Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine,
8. Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije.
9. Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025.
    - Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Karlovačke županije za 2023. godinu (tekst)
    - Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Karlovačke županije za 2023. godinu (tablica)
    - Prilog 1
    - Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Karlovačke županije za 2022. godinu (tablica)
    -
Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Karlovačke županije za 2022. godinu (tablica)
 
   - Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Karlovačke županije za 2022. godinu (tekst)
    - 
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Karlovačke županije za 2022. godinu (tekst)
    - Odluka o donošenju izmjena i dopuna Provedbenog programa Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025.
    - Provedbeni program Karlovačke županije za mandatno razdoblje 2021. - 2025. - datum imjene 29.12.2023.
    - Prilog 1 - datum izmjene 29.12.2023.
10. Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva
    - Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja / poziva iz proračuna Karlovačke županije u 2023. godini (tablica)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost