Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština

Službenički sud

Službenički sud


Službenički sud Karlovačke županije nadležan je za:

  • vođenje prvostupanjskih postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Karlovačke županije i službenika Karlovačke županije,
  • vođenje drugostupanjskih postupaka zbog lake povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Karlovačke županije i službenika Karlovačke županije.

Izvor:  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/ 08, 61/11, 04/18, 112/19)

Sastav:

PREDSJEDNICA:

Alenka Laptalo, dipl.iur.

ČLANOVI/ČLANICE:

Elma Kaleb Mamić, dipl.iur.

Jasmina Štrucelj, dipl.iur.

Nikša Antica, dipl.iur.

Ivana Horvat, dipl.iur.

Sandra Modrušan, dipl.iur.

Marija Meašić Bitunjac, dipl.iur.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost