Službenički sud


Službenički sud Karlovačke županije nadležan je za:

  • vođenje prvostupanjskih postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Karlovačke županije i službenika Karlovačke županije,
  • vođenje drugostupanjskih postupaka zbog lake povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Karlovačke županije i službenika Karlovačke županije.

Izvor:  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/ 08, 61/11, 04/18, 112/19)

Sastav:

PREDSJEDNICA:

Alenka Laptalo, dipl.iur.

ČLANOVI/ČLANICE:

Elma Kaleb Mamić, dipl.iur.

Jasmina Štrucelj, dipl.iur.

Nikša Antica, dipl.iur.

Ivana Horvat, dipl.iur.

Sandra Modrušan, dipl.iur.

Marija Meašić Bitunjac, dipl.iur.