Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština

Skupština

Skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana Karlovačke županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština ovog saziva (2021.-2025.) broji 38 članova. Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Nadležnost:

 • donosi Statut Županije,
 • donosi Poslovnik Županijske skupštine,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,
 • donosi proračun Županije i usvaja izvješća o izvršavanju Proračuna Županije, u rokovima propisanim Zakonom,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine iz reda svojih članova,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost je veća od 1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost je veća od 70.000,00 kn.
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Županije,
 • odlučuje o uspostavljanju suradnje sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i sklapanju sporazuma sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,
 • odlučuje o udruživanju u nacionalne udruge županija i nacionalni savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • posebno skrbi o zaštiti prirodnih posebnosti Županije, vodenih tokova i uređenju prirodnog okoliša,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju,
 • odlučuje o prijenosu poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave na Županiju i obratno,
 • osniva Savjet za zdravlje i utvrđuje njegov sastav,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, drugim propisima i Statutom Županije.

Poslovnik Županijske skupštine (GKŽ 17/21)

Statut karlovačke županije 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost