4. sjednica Županijske skupštine

KLASA:021-04/21-01/43
URBROJ:2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 15. studenog 2021.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 3.

s a z i v a m

 4. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 26. studenog 2021. godine (petak), s početkom u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

                Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije
 2. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 
  - PRILOZI
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. za 2020. godinu
 5. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2021./2022.
 6. Programi javnih potreba:
  a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2022. godini
  b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2022. godini
  c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2022. godini
  d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2022. godini
 7. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2022. godini kojima je Karlovačke županija osnivač
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2022. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
 8. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač za 2022. godinu
 9. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka županija osnivač za 2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o osiguravanju sredstava za realizaciju projekta RCK – Panonika Prirodoslovnoj školi Karlovac
 11. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2022. godinu
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 13. Godišnja analiza stanja za 2021. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 14. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije od 2021. do 2024. godine
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti specijalističke ordinacije medicine rada i sporta Ina Kardoš, dr.med.spec.rada i sporta
 16. Prijedlog Odluke o imenovanju mosta Zvečaj – Gornje Bukovlje
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Karlovačkoj županiji
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika pri Općinskom sudu u Karlovcu
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo

odgovori na vijećnička pitanja

       Predsjednik

Županijske skupštine

 

mr.sc. Vlado Jelkovac