3. sjednica Županijske skupštine

KLASA:021-04/21-01/28
URBROJ:2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 30. kolovoza 2021.
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 3.
 
s a z i v a m
 
3. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 23. rujna 2021. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati, koja će se održati u prostorijama Velike gradske vijećnice Grada Karlovca,
Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
- Vijećnička pitanja
 
 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju radnih tijela Županijske skupštine 
 3. Izvješće o radu županice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 
 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine - PRILOZI
 5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2020. godinu
 6. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu 
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu 
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine 
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu 
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu 
 10. Prijedlog Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu
 12. Nacrt Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje 
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Barilović za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom k.č. br. 4., zk. ul. br. 1922, k.o. Barilović
 14. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb“
 15. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2020./2021.
 16. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije
  b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije
  c) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županici za sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije i Veleučilišta u Karlovcu u postupku rekonstrukcije zgrade javne namjene – „Oružane“
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac 
 19. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 
  b) Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 
 20. Program rada Županijske skupštine za drugo polugodište 2021. godine
 
 
Predsjednik 
Županijske skupštine 
 
mr.sc. Vlado Jelkovac