2. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/21-01/24
URBROJ:2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 3.

s a z i v a m

 2. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 8. srpnja 2021. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati,

koja će se održati u prostorijama Velike gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

            Predlažem sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

 • Vijećnička pitanja
 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije
 2. Imenovanje radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
 7. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2020. godini
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se daje u zakup Katarini Borković, dr. med. dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe.
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine Aniti Bažant – Brkljačić, dr. med. dent.

 

- DOPUNA MATERIJALA za 2. sjednicu 

Predsjednik
Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac