Vijesti     -     Kontakti

15. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 024-02/23-01/7
URBROJ:2133-01-01/07-23-1
Karlovac, 12. svibnja 2023.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

15. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 26. svibnja 2023. godine (petak) s početkom u 9.00 sati u prostoru Velike vijećnice

Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

                Predlažem sljedeći

 D n e v n i   r e d:

  Vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o radu županice za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine (obrazloženje)  (Izvještaj)  (Prilozi)

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2022. godinu

5.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu  (Prilozi)

   b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

7. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije

8. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije o nabavi jednog vozila hitne medicinske službe za obavljanje hitnih intervencija

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županici za sklapanje Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije u postupku predfinanciranja troškova projekata financiranih iz ESF vezanih na regionalne centre kompetentnosti

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave, potpisivanje okvirnog sporazuma i ugovora s izvršiteljem usluge rekonstrukcije i nadogradnje Medicinske škole Karlovac

12. Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta „Digitalna transformacija javnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije u funkciji razvoja održive mobilnosti“

13. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 1380, zk.ul.br. 4247, k.o. Karlovac II

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije

15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika upravnih tijela Karlovačke županije

17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Županijske uprave za ceste Karlovačke županije

18. Vjerodostojno tumačenje općeg akta – Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost

 

 

   Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost