Vijesti     -     Kontakti

14. sjednica Županijske skupštine Karlovačke županije

KLASA:024-02/23-01/6
URBROJ:2133-01-01/07-23-1
Karlovac, 21. ožujka 2023.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

  1. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 30. ožujka 2023. godine (četvrtak) s početkom u 9.00 sati u prostoru Velike vijećnice

Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

                Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  

  • Vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije

5. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija – Poreznu upravu

6. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2022. godinu

    b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2022. godinu ( prijedlozi )

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež pri Općinskom sudu u Karlovcu

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost