Vijesti     -     Kontakti

13. sjednica Županijske skupštine

KLASA:024-02/23-01/5
URBROJ:2133-01/06-23-1
Karlovac, 16. veljače 2023.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

13. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 28. veljače 2023. godine (utorak) s početkom u 9.00 sati u prostoru Velike vijećnice

Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

                Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 Vijećnička pitanja

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana
 3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove za upravljanje županijskim i lokalnim cestama
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
 10. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Karlovac za realizaciju dugoročnog kreditnog zaduženja (nabavka koncertnog klavira)
 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac
 13. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
 14. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2022. godinu
 15. Izvješće  o  radu  Povjerenstva  za  zaštitu  prava  pacijenata Karlovačke županije u 2022. godini
 16. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2022. godini
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine Hele Puljić, univ.mag.dr.med.dent.
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o zaključivanju ugovora o nabavi za sve predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 132.722,81 eura
 19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2023. godini
 20. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u 2023. godini
 21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun
 22. a) Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju                                                                                                                            b) Prijedlog Zaključka o donošenju Plana zaštite od požara za Karlovačku županiju
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Netretić

 

       Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost