Vijesti     -     Kontakti

12. sjednica Županijske skupštine

KLASA:024-02/22-01/26
URBROJ:2133-01/06-22-1
Karlovac, 6. prosinca 2022.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

12. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 16. prosinca 2022. godine (petak) s početkom u 9.00 sati u prostoru
Velike gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Županijske skupštine
 2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu - OBRAZLOŽENJE
  ODLUKA
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu
 3. Prijedlog Odluke o županijskim porezima
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
  (Obavijest o konačnom prijedlogu VI. ID PPKŽ)
 6. Prijedlog Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ u 2023. godini
 8. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće župana i zamjenika župana Karlovačke županije
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2023. godini
 11. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2023. godini
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac
 13. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za nabavu mobilnog intraoperativnog uređaja s „C“ lukom
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac za nabavu laparaskopskog stupa sa pratećom opremom
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije kojom se odobrava nabava robe za 2023. godinu
 15. Prijedlog Zaključka o donošenju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2023. godinu
 16. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Karlovac i Stanica Ogulin za 2023. godinu
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vojnić
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2022. godinu
 19. Program rada Županijske skupštine Karlovačke županije za 2023. godinu

 - odgovori na vijećnička pitanja

Predsjednik
Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost