11. sjednica Županijske skupštine

KLASA:024-02/22-01/24
URBROJ:2133-01/06-22-1
Karlovac, 10. studenog 2022.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

11. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 24. studenog 2022. godine (četvrtak) s početkom u 9.00 sati u prostoru Velike gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

Dnevni red:

Izvješće Mandatnog povjerenstva
- Izvješće o stanju sigurnosti na području Karlovačke županije
- Vijećnička pitanja

 1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Županijske skupštine
 2. Izvješće o radu županice Karlovačke županije za I. polugodište 2022. godine
 3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
      (Obrazloženje programa i aktivnosti upravnih tijela za 2023.-2025.)
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu
  c) Višegodišnji plan uravnoteženja Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 5. Programi javnih potreba:
  a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2023. godini
  b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2023. godini
  c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2023. godini
  d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2023. godini
 6. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
 7. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač za 2023. godinu
 8. Prijedlog Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka županija osnivač za 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Karlovačke županije
 10. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2022./2023.
 11. Prijedlog Zaključka o donošenju Plana djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnje analiza stanja za 2022. godinu i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 13. Prijedlog Odluke o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za područje Općine Saborsko
 14. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2022. godinu
 15. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije:
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zdravstvo

 - odgovori na vijećnička pitanja 

      

Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac