Vijesti     -     Kontakti

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Radovi na Sanaciji klizišta pri OŠ Netretić i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji klizišta pri OŠ Netretić i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenome u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozima za predmetni postupak javne nabave na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Izrada projektno-tehničke dokumentacije te studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izradu projektno-tehničke dokumentacije te studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu.

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

PRETHODNO SAVJETOVANJE

Radovi - Nikola Tesla

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izvođenje radova na izgradnji stubišta, rasvjete i fotonaponske elektrane (solarni paneli) u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ po grupama , Grupa 1. Izvođenje radova na izgradnji stubišta i Grupa 2. Rasvjeta i fotonaponska elektrana (solarni paneli).

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenome u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozima za predmetni postupak javne nabave na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  i http://karlovacka-zupanija.com/kazup.hr/2021/Mapa_01_Glavni%20arhitektonski%20projekt.pdf

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost