Plan nabave

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2020. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 50b/19), župan Karlovačke županije, donio je PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. godinu

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune objavaljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

PLAN NABAVE 2021.godine

I.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021.godine

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2022. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 51b/21), županica Karlovačke županije donosi PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. godinu.

Plan nabave za 2022. godinu i sve njegove kasnije izmjene i dopune objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.