Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

O nama

Sjedište: J. Križanića 11, 47 000 Karlovac
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Martina Korak
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Telefon: 047/666-210

Upravni odjel sastoji se od dva odsjeka:  

Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

Obavlja stručne i upravne poslove iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode, izrađuje izvješća, planove, programe i druge dokumente ili sudjeluje u njihovoj izradi, provodi ili sudjeluje u provedbi postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, u kojima izdaje odgovarajuća rješenja, dopuštenja, dozvole, mišljenja i očitovanja, vodi odgovarajuće registre i obavlja druge poslove navedenih područja;

Obavlja stručne poslove prostornog uređenja te stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i donošenjem prostornog plana Županije;

Obavlja poslove vezane uz proračun Odjela, praćenja i koordiniranja rada i financiranja trgovačkih društava i javnih ustanova iz nadležnosti Odjela te podnošenja izvješća o njihovom radu;

Obavlja poslove procjene vrijednosti nekretnina, unosa, evaluiranja, ažuriranja i obrade podataka za sustav eNekretnine, izdaje odgovarajuće izvatke i potvrde, izrađuje odgovarajuća izvješća te obavlja stručne i administrativne poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo Županije.

Odsjek je mjesno nadležan za područje cijele županije

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske i građevinske dozvole, rješenja o izmjeni investitora, prijave početka građenja, prijave početka radova na uklanjanju građevina, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o statusu čestice, potvrda o završnom izvješću nadzornog inženjera, utvrđivanja pravomoćnosti dozvola, izmjene, dopune, produženja važenja, ukidanja ili poništavanja akta te izdavanja drugih potvrda, mišljenja, obavijesti i očitovanja.

Odsjek je mjesno nadležan za područje županije izvan područja Grada Karlovca, a rad je organiziran u pet ureda:

U Karlovcu se zaprimaju zahtjevi i izdaju akti za područje Općina Draganić, Krnjak, Lasinja i Vojnić;

U Dugoj Resi za područje Grada Duga Resa te Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić;

U Ogulinu za područje Grada Ogulina te Općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko;

U Ozlju za područje Grada Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje;

U Slunju za područje Grada Slunja te Općina Cetingrad i Rakovica.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost