ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za javnu raspravu