RJEŠENJE - Zahvat ,,Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura na k.č. broj 24, 26 i 30 k.o. Janja Gora na području Općine Plaški''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura na k.č. broj 24, 26 i 30 k.o. Janja Gora na području Općine Plaški''