RJEŠENJE - Zahvat ,,Uklanjanje šiblja na k.č. broj 1077/4 k.o. Kruškovača''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Uklanjanje šiblja na k.č. broj 1077/4 k.o. Kruškovača''