RJEŠENJE - Zahvat ,,Uklanjanje šiblja i raslinja sa poljoprivrednog zemljišta na k.č. broj 1218, 1219, 1228, 1220, 1222/3, 1232/1, 1231/1, 1230/3, 1230/2, 1230/1, 1229/1, 1229/2 i 1229/3 k.o. Kruškovača''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Uklanjanje šiblja i raslinja sa poljoprivrednog zemljišta na k.č. broj 1218, 1219, 1228, 1220, 1222/3, 1232/1, 1231/1, 1230/3, 1230/2, 1230/1, 1229/1, 1229/2 i 1229/3 k.o. Kruškovača''