RJEŠENJE - Zahvat „Turističko naselje Kamenica na području općine Tounj, Kamenica Skradnička, k.o. Skradnik“