RJEŠENJE - Zahvat „Revitalizacija i proširenje mlinskih staza rijeke Dobre u Ogulinu“ na k.č. br. 7294/1, 7335, 2058, 2050/1, 2403/1, 2403/2, 2420/1, 2421/1 i dio 2423 k.o. Ogulin