RJEŠENJE - Zahvat „Razminiranje i zaštita šuma - projekt Karlovac Karst u području Natura 2000“ na području Općine Plaški i Općine Josipdol