RJEŠENJE - Zahvat „Pristanište Brođani, Grad Karlovac, Karlovačka županija“ na dijelu k.č. broj 2879 k.o. Skakavac

RJEŠENJE - Zahvat „Pristanište Brođani, Grad Karlovac, Karlovačka županija“ na dijelu k.č. broj 2879 k.o. Skakavac