RJEŠENJE - Zahvat ,,Priključak osnovne postaje pokretnih komunikacija na NN mrežu na k.č. broj 2494, 2302/1, 2512/1, 2457, 2465, 2464, 2469, 2468, 2467, 2473, 2489, 2497 k.o. Popovo Selo''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Priključak osnovne postaje pokretnih komunikacija na NN mrežu na k.č. broj 2494, 2302/1, 2512/1, 2457, 2465, 2464, 2469, 2468, 2467, 2473, 2489, 2497 k.o. Popovo Selo''