RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena zemljišta iz livade u voćnjak, k.č. broj 1963, 1964 i 1968/2 k.o. Oštarije''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena zemljišta iz livade u voćnjak, k.č. broj 1963, 1964 i 1968/2 k.o. Oštarije''