RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena načina korištenja livade u voćnjak na k.č. broj 1941 k.o. Latin''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena načina korištenja livade u voćnjak na k.č. broj 1941 k.o. Latin''