RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena malih (dviju) livada u trajni nasad ekoloških jabuka na području Općine Plaški, ID ARKOD 3001408 i 3001413 k.o. Plaški''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena malih (dviju) livada u trajni nasad ekoloških jabuka na području Općine Plaški, ID ARKOD 3001408 i 3001413 k.o. Plaški''