RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena livade u oranicu na k.č.br. 1519, 1520 i 1522 k.o. Karlovac I, Igor Hajster''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena livade u oranicu na k.č.br. 1519, 1520 i 1522 k.o. Karlovac I, Igor Hajster''