RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena livade u oranicu, k.č. broj 1174/1 i 1172/2 k.o. Šišljavić''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena livade u oranicu, k.č. broj 1174/1 i 1172/2 k.o. Šišljavić''