RJEŠENJE - Zahvat „Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID_1050120_Saborsko_x“, na k.č. broj 1189, k.o. Saborsko u Općini Saborsko

RJEŠENJE - Zahvat „Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID_1050120_Saborsko_x“, na k.č. broj 1189, k.o. Saborsko u Općini Saborsko