RJEŠENJE - Zahvat "Konverzija iz travnjaka/livade u oranice k.č. 2018/3, 1855/2, 2017/4, 2024, 1824/3, 1897/4, 1897/5 i 1898/1, k.o. Malinci"

Rješenje - Zahvat "Konverzija iz travnjaka/livade u oranice k.č. 2018/3, 1855/2, 2017/4, 2024, 1824/3, 1897/4, 1897/5 i 1898/1, k.o. Malinci"