RJEŠENJE - Zahvat ,,Kamp Odmorište na k.č. broj 1388/14 k.o. Mrežnički Novaki, Mrežnički Brig, 47 250 Duga Resaʼʼ

RJEŠENJE - Zahvat ,,Kamp Odmorište na k.č. broj 1388/14 k.o. Mrežnički Novaki, Mrežnički Brig, 47 250 Duga Resaʼʼ