RJEŠENJE - Zahvat ,,Izrada povišenih drvenih gredica, staze između istih i podizanja drvene ograde oko imanja u visini 1 metar, na k.č. broj 1878 k.o. Slunj 1''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Izrada povišenih drvenih gredica, staze između istih i podizanja drvene ograde oko imanja u visini 1 metar, na k.č. broj 1878 k.o. Slunj 1''