RJEŠENJE - Zahvat „Izgradnja pomoćnog objekta - spremišta“, na k.č. broj 735/5 k.o. Gornji Zvečaj u Općini Generalski Stol, Karlovačka županija

RJEŠENJE - Zahvat „Izgradnja pomoćnog objekta - spremišta“, na k.č. broj 735/5 k.o. Gornji Zvečaj u Općini Generalski Stol, Karlovačka županija