RJEŠENJE - Zahvat ,,Gradnja proizvodne zgrade-pilane, na k.č. broj 862/1 i 864/1, k.o. Plaški“

Rješenje - Zahvat ,,Gradnja proizvodne zgrade-pilane, na k.č. broj 862/1 i 864/1, k.o. Plaški“