RJEŠENJE - Zahvat ,,Građevine za uzgoj životinja - Štala za muzne krave na k.č. broj 2945 k.o. Zagorje''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Građevine za uzgoj životinja - Štala za muzne krave na k.č. broj 2945 k.o. Zagorje''