RJEŠENJE - Zahvat ,,Dvije zgrade za turistički smještaj na k.č. 1387/7 k.o. Mrežnički Novaki (nastaloj od dijelova l.č. broj 1387/3 i 1388/4 k.o. Mrežnički Novaki)''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Dvije zgrade za turistički smještaj na k.č. 1387/7 k.o. Mrežnički Novaki (nastaloj od dijelova l.č. broj 1387/3 i 1388/4 k.o. Mrežnički Novaki)''