ODLUKA - o izmjeni i dopuni ODLUKE o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije