Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za školstvo

Odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje


PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rani i predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i pripadajućim podzakonskim aktima, te obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi. Ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Rani i predškolski odgoj čini početnu razinu odgojno-obrazovnog sustava i izuzev programa predškole - programa koji je kao obvezatan namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Osnivačka prava nad predškolskim ustanovama imaju gradovi i općine.

Karlovačka županija je 2019. god. na inicijativu zamjenice župana dr. sc. Vesne Hajsan Dolinar pokrenula postupak ustroja jedinica predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnim/područnim školama u jedinicama lokalne samouprave na prostoru Županije u kojima predškolski odgoj nije organiziran, i to za djecu od 3. godine do polaska u osnovnu školu. Do studenog 2020. god. suradnjom Općina, škola i Karlovačke županije ustrojene su jedinice (vrtići) pri osnovnim/područnim školama:

  • pri Područnoj školi Tounj (započeo s radom u studenom 2019. god.),
  • pri Osnovnoj školi Antun Klasinc Lasinja (započeo s radom u veljači 2020. god.),
  • pri Područnoj školi Saborsko (započeo s radom u veljači 2020. god.),
  • pri Osnovnoj Cetingrad (započeo s radom u rujnu 2020. god.),
  • pri Područnoj školi Bosiljevo (započeo s radom početkom listopada 2020.),
  • pri Osnovnoj školi Katarine Zrinski Krnjak (započeo s radom krajem listopada 2020.),
  • pri Osnovnoj školi Plaški (započeo s radom početkom rujna 2022.).

U svrhu daljnjeg otvaranja vrtića pri školama Općina Netretić je zakupila prostor i u postupku je osnivanja vrtića na svom području, a Općina Ribnik nema dovoljno djece za ustroj jedinice predškolskog odgoja pa Općina snosi troškove predškolskog odgoja pri vrtiću Žakanje.

Dječji vrtići u ostalim jedinicama lokalne samouprave Karlovačke županije:
U Belajskim Poljicama početkom rujna 2020. god. započeo je s radom novoosnovani dječji vrtić izgrađen sredstvima EU, a Općina Barilović nositelj je projekta i osnivač vrtića. U zgradi stare škole u Oštarijama u prosincu 2019. god. osnovan je Područni odjel Dječjeg vrtića Josipdol, čiji je osnivač Općina Josipdol. U jesen 2021. god. Općine Žakanje i Kamanje osnovale su vrtiće za djecu sa svojeg područja. 


OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju, te ostalim pripadajućim aktima. Obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine za svu djecu koja imaju boravište u Republici Hrvatskoj bez obzira na njihovo državljanstvo. Za osobe starije od 15 godina koje zbog raznih razloga nisu završile osnovnoškolsku naobrazbu ustrojen je sustav osnovnog školovanja odraslih. Svrha i ciljevi osnovnog školstva usmjereni su na kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Karlovačka županija ima osnivačka prava nad 18 osnovnih škola, što je utvrđeno Odlukom tadašnjeg Ministarstva prosvjete i športa od 20.02.2002. god. o prijenosu osnivačkih prava.


SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Srednjoškolske ustanove su srednje škole i učenički domovi. Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima. Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednjoškolske ustanove i druge javne ustanove, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Karlovačka županija ima osnivačka prava nad 13 srednjih škola i 2 učenička doma, što je utvrđeno Odlukom tadašnjeg Ministarstva prosvjete i športa od 01.02.2002. godine o prijenosu osnivačkih prava.

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost