Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Prijava na webinar

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 5. Modula:

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

27.04.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

 

29.04.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje I. dio

 

04.05.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje II. dio

 

06.05.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

 

11.05.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 5. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

Započinju prijave na zadnji 5. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata.

Na prvoj edukaciji u sklopu ovog 5. Modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, polaznici će se upoznati s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta, a to su terenske provjere, ex ante i ex post provjere dokumentacije o nabavi i provedenog postupka jednostavne i javne nabave.

Tema „Izvještavanje“ bit će podijeljena u dva dijela (odnosno dva webinara). Naime, u prvoj edukaciji naglasak će se staviti na narativni (opisni) dio. Obradit će se izvještavanje o provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji biti će obrađeno financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom. Izvještavanje u provedbi bit će prezentirano na primjeru iz sustava eFondovi.

Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire. Aktivnosti informiranja i komunikacije posebice su usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te medije. Također, polaznici edukacije će se upoznati s osnovnim elementima vidljivosti kao što su amblem, logo, tekstualni sadržaji, promomaterijali i dr.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

27.04.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

Antonija Perač Fištrović

2.

29.04.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

I. dio

Monika Cegur

3.

04.05.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

II. dio

Zoran Lukšić

4.

06.05.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

Eva Sobotik Pavan

5.

11.05.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt

na 5. Modul

Svi predavači

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 26.04.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Karlovačka županija pokrenula je izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 123/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/21 – pročišćeni tekst), Skupština Karlovačke županije na svojoj 14. sjednici, održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.--2027.

Prilog 1. Predložak za izradu plana razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave/ JP(R)S

Prilog 1.- Izvješće o provedbi Plana razvoja za 2023.

Izvješće o provedbi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća

 

 

 

Obavijest o izradi prostornog plana - "IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca"

Temeljem Odluke o izradi (GGK br. 08/21) započeta je izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca.

OBAVIJEST

Obavijest o izradi prostornog plana - "ŠRC Korana"

Temeljem Odluke o izradi (GGK br. 08/21) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja "ŠRC Korana".

OBAVIJEST

Obavijest o izradi prostornog plana - "Groblje Velika Švarča"

Temeljem Odluke o izradi (GGK br. 17/20) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja "Groblje Velika Švarča".

OBAVIJEST

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost