Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom „Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)“

4. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata.

Na prvoj edukaciji u sklopu ovog 4. Modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, polaznici će se upoznati s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta, a to su terenske provjere, ex ante i ex post provjere dokumentacije o nabavi i provedenog postupka jednostavne i javne nabave.

Tema „Izvještavanje“ bit će podijeljena u dva dijela (odnosno dva webinara). Naime, u prvoj edukaciji naglasak će se staviti na narativni (opisni) dio. Obradit će se izvještavanje o provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji biti će obrađeno financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom. Izvještavanje u provedbi bit će prezentirano na primjeru iz sustava eFondovi.

Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire. Aktivnosti informiranja i komunikacije posebice su usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te medije. Također, polaznici edukacije će se upoznati s osnovnim elementima vidljivosti kao što su amblem, logo, tekstualni sadržaji, promomaterijali i dr.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

27.01.2022.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi  koraci

Antonija Perač Fištrović

2.

01.02.2022.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje - I. dio

Monika Cegur

3.

03.02.2022.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje - II. dio

Zoran Lukšić

4.

08.02.2022.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

Eva Sobotik Pavan

5.

10.02.2022.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

Svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar
Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  najkasnije do 26.01.2022. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Započinju prijave na 3. Modul webinara pod nazivom „Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)“

 

Započinju prijave na 3. Modul webinara pod nazivom „Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)“

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Polaznici će se detaljnije upoznati s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Kroz temu „Izrada projektne prijave“ polaznici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, polaznici će biti upoznati s načinom izrade projektnog proračuna te će im se pojasniti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna.

Polaznici će dobiti uvid kako raditi u sustavu eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga) te će dobiti korisne savjete za popunjavanje podataka u navedeni sustav.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

25.11.2021.

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

dr. sc. Vilko Klasan

2.

30.11.2021.

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

3.

02.12.2021.

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

4.

07.12.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

5.

09.12.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

6.

14.12.2021.

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

7.

16.12.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 24.11.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

OBRAZAC PRIJAVE 

Obavijest poljoprivrednicima i lovoovlaštenicima o sufinanciranju nabave zaštitnih sredstava za sprečavanje šteta od divljači u lovištima

Obavijest poljoprivrednicima i lovoovlaštenicima,

o sufinanciranju nabavke zaštitnih sredstava za sprečavanje šteta od divljači u lovištima

Poštovani

obavještavamo Vas da Ministarstvo poljoprivrede raspisuje natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za sprječavanje štete od divljači u lovištima (na poveznici Ministarstva poljoprivrede


Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2021. godinu iznosi 2.000.000,00 kuna.
 

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža).
 
Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici i fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija.

 

Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od dana kupnje.

Natječaj je otvoren do raspodjele predviđenih sredstava, od 22. studenoga do 20. prosinca 2021. godine.


Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2021. godini

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je novi natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2021. godini. Natječaj je objavljen 29. listopada 2021. u Narodnim novinama broj: 117/21 te u Večernjem listu i Jutarnjem listu. Natječaj možete vidjeti na poveznici Narodnih novina:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Poziv na webinar - 2. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Drugi Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

04.11.2021.  

12:30 – 13:30h     

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

Ksenija Silaj

2.

09.11.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio

Martina Dvoržak

3.

10.11.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio

Martina Dvoržak

4.

16.11.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

5.

18.11.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 2. Modul

svi predavači

 

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu.

Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 03.11.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

 

Obrazac za prijavu polaznika na webinar                                                                                                                                            

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost