Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), u nastavku se nalazi Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1), KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-06 od 14. rujna 2022. godine, koja je objavljena i na mrežnoj stranici Grada Ozlja na OVOJ poveznici i u ''Službenom glasniku Grada Ozlja'' br. 8/22.

ODLUKA 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost