Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), u nastavku se nalazi Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1), KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-06 od 14. rujna 2022. godine, koja je objavljena i na mrežnoj stranici Grada Ozlja na OVOJ poveznici i u ''Službenom glasniku Grada Ozlja'' br. 8/22.

ODLUKA