Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Najava javnog poziva - Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

U okviru novog Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027., za IV. kvartal 2023. godine najavljena je mjera 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura važan su element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Pokrivenost s vodovodnom i kanalizacijskom mrežom, kvaliteta cesta nižeg ranga, pokrivenost s objektima za predškolski odgoj, kvaliteta pristupnih cesta do poljoprivrednih gospodarstava i sl. još uvijek zaostaje u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.


Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financirati unutar ove intervencije su:

- dječji vrtići

- nerazvrstane ceste

- sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

- tržnice

- javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje

- centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede.


Provedba projekata planirana je u naseljima do 5.000 stanovnika (za projekte sustava javne 
vodoopskrbe, odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika)), a obuhvaća cijelo područje Republike Hrvatske (NUTS 1). Ulaganja u dječje vrtiće unutar ove intervencije se odnose na rekonstrukciju postojeće građevine ili gradnju nove građevine sa ili bez opremanja u naseljima do 5.000 stanovnika. Ulaganja ne obuhvaćaju financiranja plaća zaposlenika, edukacije zaposlenika odnosno troškove smještaja djece. Projekti koji će se financirati kroz ovu intervenciju nemaju gospodarski karakter, ne odnose se na obavljanje gospodarske djelatnosti. Korisnici u ovoj intervenciji su javna tijela to jest tijela s javnim ovlastima koji ne posluju u svrhu ostvarivanja i raspodjele dobiti. Također, infrastruktura koja će biti izgrađena i opremljena sredstvima iz ove potpore koristi se za potrebe lokalnog stanovništva, odnosno nema prekograničnog utjecaja.

Projekti obnove koji se financiraju iz nacionalnog Fonda za obnovu ili iz Fonda solidarnosti EU nisu prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu ove intervencije.


Prihvatljivi korisnici

- jedinice lokalne samouprave

- javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

- trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

- javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

- jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Uvjeti prihvatljivosti korisnika
- podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike
Hrvatske

- ne smije umjetno stvarati uvjete u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116

- mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet ulaganja/na kojem se obavlja
ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom/zemljištem koje je predmet ulaganja. 

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje. Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.


Uvjeti prihvatljivosti projekta:

- provodi se na području Republike Hrvatske u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika)

- najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR-a

- nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode

- projekti moraju biti namijenjeni javnoj upotrebi/korištenju i moraju biti javno dostupni pojedincima i interesnim skupinama

- projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi

- projekt mora biti u skladu s strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području
projekt provodi
- provedba projekta od donošenja odluke Agencije za plaćanja kojim se dodjeljuju sredstva korisniku do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu može trajati najduže do 36 mjeseci, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine
- aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu (uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja), osim pripremnih aktivnosti (opći troškovi, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja)
- projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje
korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti
- projekt mora predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu i provoditi se na jednoj određenoj lokaciji, ne na više odvojenih lokacija 
- isti troškovi unutar projekta ne smiju biti već sufinancirani sredstvima javne potpore.

Kriteriji odabira
Načela kriterija odabira koja će se primjenjivati kod odabira projekata će se temeljiti na:

- razvijenosti područja

- vrsti građenja

- broju novostvorenih radnih mjesta

- korištenju obnovljivih izvora energije

- uvođenju digitalizacije provedbom projekta


Prioritet će imati ulaganja u nerazvijenija područja, rekonstrukciju postojećih građevina, koja doprinose stvaranju novih radnih mjesta, koja koriste obnovljive izvore energije i koja uvode digitalne tehnologije.


Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede). Opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova). Pod općim troškovima podrazumijevaju se troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata,trošak nadzora

Neprihvatljivi troškovi
- kupnja zemljišta, kupnja objekta, porez na dodanu vrijednost (PDV) za korisnike koji su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a i imaju pravo na odbitak
pretporeza, drugi porezi te propisane naknade i doprinosi, kamate, rabljeni strojevi i oprema, vozila, životinje, troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja, novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka, troškovi za sufinanciranje iz EPFRR nastali prije podnošenja SP ZPP u Europsku komisiju na odobrenje, a ne prije 1.1.2023., nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi, troškovi održavanja, zamjene i amortizacije, plaćanje gotovim novcem, troškovi vlastitog rada, operativni troškovi, plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika.

- opći troškovi u iznosu većem od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova). Pod općim troškovima podrazumijevaju se troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, trošak nadzora

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost