Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA IZGRADNJE „KAMP NA KORANI“

I N F O R M A C I J A o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje „KAMP NA KORANI“ na k.č. 1077/4, 1847, k.o. Kruškovača, Općina Cetingrad

E L A B O R A T zaštite okoliša zahvata izgradnje „KAMP NA KORANI“ na k.č. 1077/4, 1847, k.o. Kruškovača, Općina Cetingrad

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost