INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Rekonstrukcija postojećeg kompleksa kampa Turist Grabovac, Općina Rakovica"