INFORMACIJA - o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Regulacija potoka Švarča u Karlovcu" na okoliš