INFORMACIJA - o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu"