Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

INFORMACIJA o zahtjevu za izmjenama i dopunama uvjeta okolišne dozvole Gradska toplana d.o.o. iz Karlovca

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole zbog promjene u radu za postojeće postrojenje veliki uređaj za loženje Gradska toplana d.o.o. iz Karlovca, KLASA: UP/I-351-02/22-45/07, URBROJ: 517-03-1-3-1-22-3 od 29. kolovoza 2022. godine.

Operater Gradska toplana d.o.o. iz Karlovca prethodno je, 10. rujna 2013. godine ishodio Rješenje o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I-351-03/14-02/101, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-40 te 22. prosinca 2016. godine, a u postupku je još razmatranje usklađenosti uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli s najboljim raspoloživim tehnikama iz Zaključka o NRT-ima za velike uređaje za loženje koje se provodi po službenoj dužnosti temeljem članka 115. Zakona o zaštiti okoliša.

Predmetni zahtjev za izmjenom i dopunom okolišne dozvole temeljem kojeg je postupak pokrenut odnosi se na praćenje emisija NOx i CO u zrak iz vrelovodnog kotla VKLM-50 kombinacijom kontinuiranog praćenja zamjenskih paametara i periodičnog provođenja izravnih mjerenja emisija. 

Postupak izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole provodi se temeljem članka 110. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članaka 1., 22. i 23. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18), Popis djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo zrak, vode i more prema Prilogu I. Uredbe, točka 1.1. Izgaranje goriva u postrojenjima ukupne nazivne ulazne toplinske snage 50 MW ili više.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te dodatno na službenim stranicama Karlovačke županije i Grada Karlovca.

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i/ili dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti s pozivom na klasu informacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-02/22-45/07, elektronički na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu Ministarstva te će se u skladu s rokovima tijekom postupka, isto uzeti u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr).

Informacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost