Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Nekonkurentna poljoprivredna proizvodnja djelomično je uzrokovana nedostatkom proizvodne infrastrukture, u kojoj je osiguranje potrebne vode jedan od ključnih elemenata.

Navodnjavanje predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mjera u poljoprivredi kojom se nadoknađuje nedostatak vode u tlu potrebne za uzgoj bilja. Nedovoljne količine oborina, kao posljedica pojave velikih suša, te nepovoljan raspored oborina tijekom godine odražava se na rast i razvoj uzgojene kulture i smanjenje prinosa kod nekih kultura i do 70%. Primjenom sustava navodnjavanja osiguravaju se dovoljne količine vode u tlu te se pridonosi boljem ekonomskom učinku i promjeni strukture poljoprivredne proizvodnje. Najvažnija ograničenja za primjenu navodnjavanja na određenim područjima su raspoloživa količina vode, njena kvaliteta te različit stupanj zaslanjenosti vode za navodnjavanje.

U Karlovačkoj županiji određeni broj poljoprivrednih proizvođača na svojim je površinama uveo navodnjavanje, uglavnom trajnih nasada i povrtlarskih kultura, te pretežito koriste vodu putem akumulacija ili crpeći vodu iz vodotoka ili podzemlja.

Javni sustavi navodnjavanja osigurali bi dostupnost vode, a tehnologija poljoprivredne proizvodnje uz navodnjavanje omogućila bi uzgoj dohodovno privlačnih kultura i isplativu poljoprivredu. Kvalitetno rješavanje infrastrukture za navodnjavanje omogućuje racionalno gospodarenje vodnim resursima i pozitivno utječe na namjensko korištenje izvora vode, te smanjuje troškove poljoprivredne proizvodnje i njenu održivost.

Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja podrazumijeva izgradnju infrastrukture za crpljenje i dovod vode do poljoprivrednih površina korisnika navodnjavanja, kao i ulaganje u priključenje na električnu mrežu. Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi, uvode dohodovnije kulture te omogućuje da se na istim površinama uzgoje nove kulture (druga žetva). Izgradnjom javnih sustava navodnjavanja korisnik će imati uvjete za stabilnu proizvodnju ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.

Republika Hrvatska prepoznala je važnost navodnjavanja za razvoj poljoprivrede te racionalno i učinkovito korištenje prirodnih resursa, slijedom čega se od 2005. godine provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (NAPNAV), u cilju povećanja poljoprivrednih površina pod organiziranim navodnjavanjem. Također, putem natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., pojedine županije realizirale su projekte izgradnje javnih sustava navodnjavanja.

Županijska skupština Karlovačke županije 2009. godine donijela je Plan navodnjavanja Karlovačke županije, koji predstavlja strateški županijski dokument i osnovu za operativne projekte i programe.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost